Co můžu dělat,
když...

Co můžu dělat,
když...

Bezpečí

„Bydlela jsem v bytě mého přítele. No, pak zemřel a byt dostal jeho syn. Já jsem byla mlácená od přítele a i od kluka (syna) jsem byla mlácená… Ten mě třískal, že jsem spadla na zem, no tak kluk to odkoukal od něho, protože když mohl táta, proč by nemoh on, že jo. … A pak si kluk nějak našel ženskou, … přestěhovali mě k ní, jako k tý jeho přítelkyni. A asi za dva roky si to rozmysleli a *hvizd*, během pěti minut jsem byla venku, na ulici.“ (žena, 74 let, bez střechy předtím, než získala nájem v sociálním bytě)

 

Přijít domů, zavřít dveře a konečně mít svůj klid. Pro většinu lidí je domov místem, kde se cítí dobře a bezpečně. Pokud čtete tyto řádky, možná se doma cítíte ohrožení a důvodů může být celá řada. Možná vám hrozí vystěhování nebo se stala nějaká nehoda a váš byt není obyvatelný. Možná se něco stalo členu vaší domácnosti a vy teď nemáte z čeho platit náklady na bydlení. Možná se každý den bojíte přijít domů, protože nevíte, jak se váš partner nebo člen rodiny bude chovat a jestli vám zase neublíží. Na všechny problémy nemusíte být sami, níže najdete rady i seznam míst, kde najít pomoc.

Finanční pomoc

Pokud nemáte nikoho, kdo by vám v takové situaci pomohl, požádejte o pomoc stát. Pro zaplacení nájmu nebo poplatku za ubytování slouží příspěvek a doplatek na bydlení, o které zažádejte na Úřadu práce ČR. Příspěvek na výdaje s bydlením můžete získat, i když bydlíte ve vlastní nemovitosti nebo máte hypotéku (hypotéka se však nezapočítává do nákladů na bydlení). Doplatek na bydlení lze poskytnout na zaplacení bydlení v azylovém domě či ubytovně. Pokud potřebujete podpořit ihned, podejte žádost o mimořádnou okamžitou pomoc. Tuto dávku můžete použít na zaplacení přechodného bydlení v noclehárně, zaplacení jistoty (kauce) do nového bydlení nebo na vybavení ztracených či odcizených osobních dokladů. Mimořádnou okamžitou pomoc můžete využít na pomoc, když vás postihne  povodeň, požár, jiná katastrofa nebo nehoda.

Na webu Úřadu práce ČR také najdete on-line Sociálního poradce pro orientační výpočet nároku na dávku, který vám pomůže zjistit o jaké dávky si můžete požádat.

V jakých situacích můžete o finanční pomoc žádat? Jak si o tuto pomoc požádat? Kdy na ni máte nárok? Kolik peněz můžete získat? Čtěte dál.


Mimořádná okamžitá pomoc je určena pro lidi v závažné finanční nouzi (tzv. v hmotné nouzi) a pro lidi, které zasáhla nepředvídatelná životní událost, kterou nejsou schopni řešit vlastními silami. Nemají žádné peníze nebo úspory a nikoho, kdo by jim pomohl (rodina, dobročinné organizace apod.).

Úřad práce ČR posoudí vaše finanční a majetkové poměry a oprávněnost vaší žádosti a rozhodne, zda a kolik peněz vyplatí. Vaši žádost může i zamítnout a toto rozhodnutí musí řádně odůvodnit.

Na vzor vyplněné žádosti se můžete podívat zde. Při vyřizování a vyplňování žádosti se můžete obrátit na sociální pracovníky na vašem obecním (městském) úřadě nebo na některé z občanských poraden či sociálních služeb.

Tento typ MOP se vyplácí, pokud potřebujete zaplatit jednorázově nezbytný výdaj. Může jít třeba o poplatek za vyřízení občanského průkazu, rodného listu, poplatku u lékaře za prohlídku do zaměstnání, výpisu z rejstříku trestu, potravinářského průkazu a jiných dokumentů, které potřebujete pro získání zaměstnání. 

Dále MOP můžete získat, pokud potřebujete zaplatit za noclehárnu, jistotu (kauci) nebo stěhování.

Kdo si může o dávku požádat?

Kdokoliv, kdo se ocitl v hmotné nouzi. Zákon tak popisuje situaci, kdy vám po zaplacení všech nákladů na bydlení zbyde částka menší než je životní minimum. V některých situacích je pro výplatu MOP spíše důležité, že nemáte možnost důležitý jednorázový výdaj uhradit, protože jste v celkově špatné finanční a majetkové situaci. Každá žádost se posuzuje individuálně.

Jak MOP získám?

Můžete o ni zažádat na Úřadu práce ČR dvěma způsoby. Buď žádost podejte elektronicky (video) (potřebujete k tomu identitu občana či datovou schránku) nebo osobně navštivte Úřad práce s vyplněnou žádostí

Co budu k žádosti potřebovat?

Průkaz totožnosti (občanský průkaz, pas, řidičský průkaz) 

Doklad o přiznání starobního důchodu (pokud ho pobíráte) 

Doklad o výši měsíčních příjmů 

Prohlášení o celkových sociálních a majetkových poměrech 

Kdy můžu žádat a kdy mohu očekávat peníze?  

O MOP si zažádejte, jakmile se dostanete do nepříznivé situace. Dávka bude vyplacena bez odkladu, než uhradíte potřebný výdaj. Zcela výjimečně můžete dostat peníze i zpětně, pokud se s úhradou nezbytného nákladu nedalo počkat. O mimořádnou okamžitou pomoc požádejte co nejdříve, nejlépe ve stejném kalendářním měsíci, kdy výdaj máte uhradit. Úřad práce ČR rozhodne o tom, jak bude dávka vyplacena, podle zákona ji má ale přednostně poslat přímou úhradou, např. u jistoty (kauce) přímo na účet pronajímatele. 

O jakou částku můžu žádat? 

Můžete dostat dávku až do výše nezbytného jednorázového výdaje s přihlédnutím k vašim majetkovým a sociálním poměrům a příjmové situaci. Pokud se jedná o úhradu jistoty (kauce), můžete žádat o částku až ve výši tří měsíčních nájmů (měsíční nájem však nesmí překročit cenu v místě obvyklou). Více zde.

Doporučení: Spolupracujte se sociálním pracovníkem obce nebo některé z občanských poraden a sociálních služeb. Pomohou vám s vyplněním formulářů a vysvětlí vám, jak postupovat. 

Moje žádost byla zamítnuta. Co mám dělat? 

Máte možnost se odvolat do 15 dnů ode dne, kdy vám bylo doručené rozhodnutí. Odvolání adresujte zpět na kontakty z doručeného rozhodnutí. Se vším vám může pomoci váš sociální pracovník nebo některá z občanských poraden.

Doporučení: Pro další informace kontaktujte call centrum na +420 800 779 900, e-mailu: callcentrum@uradprace.cz nebo navštivte váš Úřad práce ČR. Případně požádejte o pomoc sociálního pracovníka vaší obce či z lokální občanské poradny.

Mimořádná okamžitá pomoc na událost, kterou nebylo možné předvídat

O MOP žádejte, pokud vás postihla vážná mimořádná událost jako povodně, vichřice, zemětřesení, požár, ekologická nebo průmyslová havárie, epidemie, pád stromu nebo střechy pod tíhou sněhu a podobně. O dávku můžete žádat i v případě, kdy je dům zamořený parazity, chemickými látkami nebo plísní. Při posuzování majetkových poměrů se přihlíží především k případné finanční hotovosti, kterou by osoby mohly použít k prvotní likvidaci následků vážné mimořádné události, aniž by bylo ohroženo uspokojování jejich základních životních potřeb. Je důležité si uvědomit, že smyslem této MOP je zabezpečit člověka na přechodnou dobu, zabezpečit jeho základní životní potřeby a zabezpečit první pomoc k odstranění důsledků katastrofy do doby, než bude možné poskytnout pomoc z jiných zdrojů (např. z pojišťovny, od obce v rámci její samostatné působnosti).

Další situací, kdy lze MOP poskytnout, je jiná událost, které nebylo možné předejít nebo ji předvídat. Jste kvůli ní a nedostatku peněz ohrožení ztrátou bydlení nebo tím, že nebudou zajištěné vaše základní životní potřeby. Může se např. jednat o situaci, kdy vám byly zvýšeny náklady na energie a příspěvek na bydlení na tuto skutečnost zareaguje až po uplynutí kalendářního čtvrtletí, nebo potřebujete pomoci s náklady v rámci vyúčtování energií.

Kdo si může o dávku požádat?

Mimořádná okamžitá pomoc může být poskytnuta osobě, která s ohledem na svou celkovou situaci nemůže nepříznivou situaci překonat vlastními silami (i s pomocí pojišťovny či obce).

Jak MOP získám?

Můžete o ni zažádat na Úřadu práce ČR dvěma způsoby. Buď žádost podejte elektronicky (video) (potřebujete k tomu identitu občana či datovou schránku) nebo osobně navštivte Úřad práce s vyplněnou žádostí

Co budu k žádosti potřebovat?

Průkaz totožnosti (občanský průkaz, pas, řidičský průkaz) 

Doklad o přiznání starobního důchodu (pokud ho pobíráte) 

Doklad o výši měsíčních příjmů 

Prohlášení o celkových sociálních a majetkových poměrech 

Jasný popis vážné mimořádné události, která u žadatele o dávku nastala, uvedení účelu, ke kterému má být dávka použita a vyčíslení výdajů. Pokuste se co nejvýstižněji a nejkonkrétněji popsat, co, kdy a jak se vám stalo, kde všude už jste získali nebo nezískali pomoc, jakou částku peněz potřebujete a proč. Pokud si nejste jistí, jak toto napsat, obraťte se na vašeho sociálního pracovníka na obci nebo v některé z občanských poraden.

Kdy můžu žádat a kdy mohu očekávat peníze?

Žádejte, jakmile se dostanete do nepříznivé situace. Dávka bude vyplacena bez odkladu, než uhradíte potřebný výdaj. Zcela výjimečně můžete dostat peníze i zpětně, pokud se s úhradou nezbytného nákladu nedalo počkat. O mimořádnou okamžitou pomoc požádejte co nejdříve, nejlépe ve stejném kalendářním měsíci, kdy k události došlo. Úřad práce ČR rozhodne o způsobu výplaty dávky.

O jakou částku můžu žádat? 

V případě vážné mimořádné události vám může být poskytnuta dávka až do patnáctinásobku životního minima. Pokud jste v důsledku jiné události ohroženi ztrátou bydlení, může vám být poskytnuta dávka až do dvacetinásobku životního minima v rámci 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích.

Moje žádost byla zamítnuta. Co mám dělat? 

Máte možnost se odvolat do 15 dnů ode dne, kdy vám bylo doručené rozhodnutí. Odvolání adresujte zpět na kontakty z doručeného rozhodnutí. Se vším vám může pomoci váš sociální pracovník nebo některá z občanských poraden.

Doporučení: Pro další informace kontaktujte call centrum na +420 800 779 900, e-mailu: callcentrum@uradprace.cz nebo navštivte váš Úřad práce ČR. Případně požádejte o pomoc sociálního pracovníka vaší obce či z lokální občanské poradny.

Finanční pomoc můžete získat i od dalších organizací

Sociální služby

V případě akutního ohrožení ihned volejte tísňovou linku policie – 158. Policie je povinna na tísňové volání reagovat a zasáhnout. Policie může člověka, který vám ubližuje, na 10 dní vykázat z vašeho společného bydlení bez ohledu na to, jestli tento člověk bydlení vlastní nebo je v nájemní smlouvě. Dobu vykázání lze prodloužit tzv. předběžným opatřením. Tento čas využijte k nabrání sil a promyslete si, co dál dělat. Doporučení od Policie ČR najdete zde.

Co nejdřív se obraťte na odborníky a poraďte se, jak situaci řešit. Kontaktujte některou z organizací, která pomáhá lidem ohroženým domácím násilím. A to i v případě, kdy si nejste jistí, zda chcete nebo můžete od násilného člena domácnosti odejít. Nikdo vás nebude nutit do rozhodnutí, které nechcete udělat. Můžete ale získat psychickou podporu a promluvit si s někým, kdo má pro vaši situaci pochopení.

Seznam organizací naleznete zde. Některé z nich mají i nonstop telefonní linku, kam se můžete kdykoliv obrátit.

Další informace a rady:

Webová stránka Domací násilí.cz 

Obraťte se na sociální pracovníky na vašem obecním nebo městském úřadě nebo sociální pracovníky místních sociálních služeb. Podívejte se i na mapu sociálních služeb, kde najdete podporu ve vašem okolí. Pokud jste z Prahy, doporučujeme Pražský adresář služeb.

Ubytování

Můžete využít noclehárny, azylové domy nebo ubytovny. Seznam azylových domů a nocleháren včetně kontaktů najdete na této mapě

Noclehárny slouží jako krátkodobé ubytování. Mohou vám tedy pomoci k přečkání pár nocí, než najdete jiné bydlení. Noclehárna slouží pouze k přespání. Působí tu i sociální pracovníci, kteří vám pomohou vaši situaci řešit. 

Pro krátkodobé ubytování můžete využít také ubytovny, cena za jednu noc je ale oproti noclehárně několikanásobně vyšší. 

Pracovníci na Úřadech práce, sociální kurátoři či sociální pracovníci obce vám poskytnou seznam azylových domů a ubytoven, kde můžete zůstat celodenně a delší dobu. Na Úřadě práce můžete zažádat o úhradu ubytování prostřednictvím doplatku na bydlení nebo mimořádné okamžité pomoci.  

Další formou dlouhodobého ubytování jsou azylové domy pro ženy a pro muže. Maximální doba pobytu zde bývá jeden rok. O volných kapacitách vás informují sociální pracovníci obce nebo sociálních služeb

Pokud jste se právě ocitli na ulici, pokud vás pobyt na ulici ohrožuje na životě nebo je setrvání v zařízení, ve které žijete ohroženo a nemáte prostředky na ubytování, můžete využít pomoc projektu Nejdřív střecha, který vám v tíživé situaci umožní získat až dva měsíce ubytování zdarma v noclehárnách nebo azylových domech. 

© MitDomov.cz 2022. Všechna práva vyhrazena.

© MitDomov.cz 2022. Všechna práva vyhrazena.